سهم تحولات داخلی و خارجی در مهاجرت ایرانیان – مرکز مشاوره شغلی

سالنامه شرق – فریدون مجلسی: مهاجرت، اقدامی خطیر و گاه قمارگونه است که نیاز به همت و تهوری دارد که مهاجر نگران، بی پناه و نیازمند به احساس امنیت مادی و معنوی در زمین بیگانه را محکوم به تلاش بیشتر برای کسب موفقیت و آرامش می کند
more “سهم تحولات داخلی و خارجی در مهاجرت ایرانیان – مرکز مشاوره شغلی”